تبلیغات
انجام پروژه های برنامه نویسی - لیست مقالات 6
سه شنبه 19 بهمن 1395  06:23 ب.ظ
نوع مطلب: (الکترونیک ،) توسط: صادقی صلذقی

عنوان اصلی مقاله : A Binary Particle Swarm Optimization for Optimal Placement and Sizingof Capacitor Banks in Radial Distribution Feeders with Distorted Substation Voltages
    ترجمه فارسی موضوع مقاله: تعیین اندازه ثابت و جایابی خازن با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات PSO
 سال ارائه:  2006       نوع مقاله: IEEE        گزارش فارسی: -
کلید واژه : برق قدرت ، خازن گذاری capacitor sizing, capacitor placement, binary particle swarm optimization, harmonics, power flow  

 عنوان اصلی مقاله :
 Back-Pressure Cogeneration Economic Dispatch For Physical Bilateral Contract Using Genetic Algorithms
ترجمه فارسی موضوع مقاله: پخش بار اقتصادی سیستم تولید همزمان برای قرارداد فیزیکی دو طرفه با استفاده از الگوریتم ژنتیک
سال ارائه:  2006       نوع مقاله: IEEE        گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : مدیریت برق ،پخش بار اقتصادی Cogeneration, Genetic algorithms, Bilateral contract 
 

عنوان اصلی پروژه :
 شبیه سازی یک مزرعه بادی 9 مگاواتی
 سال ارائه:  -       نوع مقاله: -        گزارش فارسی: دارد
 کلید واژه : برق قدرت ،نیروگاه بادی Wind farm  
 

عنوان اصلی پروژه : راه حلی برای جریان برق بهینه توسط روش دیفرانسیلی
سال ارائه:  -       نوع مقاله: -        گزارش فارسی: -
کلید واژه : برق  قدرت ، Optimal Power flow, Differential Evolution
 
 

عنوان مقاله:
Formal Derivation of Direct Torque Control for Induction Machines
 سال ارائه:  2008       نوع مقاله: TRANSACTIONS                       گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : موتور، کنترل، بردار کنترل، موتور AC، DTC، کنترل مستقیم گشتاور AC motors, direct torque control (DTC), induction motor drives, singularly perturbed systems, vector control 
 

عنوان مقاله:
 Direct Torque Control of Permanent Magnet Synchronous Motor
سال ارائه:  2003       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کنترل مستقیم گشتاور ، موتور سنکرون، بردار مکان Direct Torque Control, Stator Space Vectors, Permanent Magnet Synchronous Motor 
 
 
عنوان مقاله:
(Direct Torque Control of Induction Motor Using Space Vector Modulation (SVM-DTC
سال ارائه:  2008       نوع مقاله:IEEE        گزارش فارسی: دارد کلید واژه : کنترل مستقیم گشتاور ،  Direct Torque Control, Stator Space Vectors, space vector modulation (SVM)  
 

عنوان مقاله:
Control of a Bidirectional Z-Source Inverter for Hybrid Electric Vehicles in Motoring, Regenerative Braking and Grid Interface Operations 
کنترل یک اینورتر دوجهته Z-منبع برای ترکیبی وسایل نقلیه الکتریکی در رانندگی، احیا کننده ترمز و شبکه عملیات رابط
سال ارائه:  2010       نوع مقاله:IEEE        گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کنترل اینورتر دوطرفه ، 
Z-source Inverter, indirect field-oriented control, regenerative braking, grid interface
 

عنوان مقاله:
 Transmission Planning Considering Reliability and Economic Performances in A Deregulated Environment طراحی و برنامه¬ریزی یک خط انتقال برای بهینه-سازی با در نظرگرفتن قابلیت اطمینان
سال ارائه:  2009       نوع مقاله: IEEE                                      گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : قابلیت اطمینان، الگوریتم ژنتیک، بازار برق
(cost-benefit analysis; reliability; genetic algorithms (GAs)
 
 
کد مقاله
عنوان مقاله:
Optimal interface based on power electronics in distributed generation systems for fuel cells
سال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: -
کلید واژه : پیل سوختی، کنترل ولتاژ، توزیع پراکنده، DG، الکترونیک قدرت Distributed generation (DG), PEM fuel cell, Power electronics, Voltage control loop, PWM
 
کد مقاله
عنوان مقاله:
Photovoltaic based dynamic voltage restorer with power saver capability using PI controller
سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : فتوولتائیک ،مبدل DC به DC، مبدل بوست
Dynamic voltage restorer (DVR), Photovoltaic (PV), Voltage sag, Voltage swell, Outage, DC–DC boost converter
ک
 عنوان مقاله:
 Sensorless Indirect Stator Field Orientation Speed Control for Single-Phase Induction Motor Drive سال ارائه:  2009       نوع مقاله: TRANSACTIONS   گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : ژنراتور دوسو تغذیه، توربین بادی، بردار کنترل Indirect stator-flux-oriented control, sensorless, vector control, single-phase induction motor, speed estimation
 

عنوان مقاله:
A GA-API Solution for the Economic Dispatch of Generation in Power System Operation
 راه حل ژنتیک برای دیسپاچ اقتصادی تولید در بهره برداری سیستم های قدرت
سال ارائه:  2012       نوع مقاله: IEEE                                      گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : سیستم های قدرت، بهینه سازی، جستجوی مقاوم Index Terms—API, ant colony optimization, economic dispatch, genetic algorithm, global optimization, hybrid models, nonconvex optimization, power system operation, robust search  
 

عنوان مقاله:
A Particle Swarm Optimization for Economic Dispatch With Nonsmooth Cost Functions
 راه حل ژنتیک برای دیسپاچ اقتصادی تولید در بهره برداری سیستم های قدرت
سال ارائه:  2005       نوع مقاله: IEEE                                      گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : الگوریتم پرندگان، هوش جمعی ذرات، بهینه سازی با قید، پخش بار اقتصادی Constrained optimization, economic dispatch (ED), nonsmooth optimization, particle swarm optimization (PSO) 
 

عنوان مقاله:
Unit Commitment Problem Solution Using Shuffled Frog Leaping
سال ارائه:  2010       نوع مقاله: TRANSACTIONS   گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : توزیع اقتصادی ، بهینه سازی، الگوریتم پرندگان، قورباغه (پیاده سازی این مقاله با الگوریتمPSO انجام شده است) Economic dispatch, generation scheduling, optimization techniques, shuffled frog leaping algorithm, unit commitment 
 

عنوان مقاله:
Benefits of Power Electronic Interfaces for Distributed Energy Systems
سال ارائه:  2010       نوع مقاله:     IEEE   گزارش فارسی: دارد کلید واژه : Distributed energy (DE), distributed generation (DG), fault current, interconnection, interface, inverter, microgrid, power electronics (PE), power quality.
انرژی توزیع شده ، تولید پراکنده(DG)، جریان خطا، اتصال، رابط، اینورتر،microgrid،الکترونیک قدرت ، کیفیت توان
 

عنوان مقاله:
An Integral Battery Charger with Power Factor Correction for Electric Scooter سال ارائه:  2010       نوع مقاله: ژورنال                      گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : موتور DC، مبدل، مبدل AC motor drives, AC motor modelling, ac–dc, power conversion, battery chargers, interleaved converter, road, vehicle electric propulsion 
 

عنوان مقاله:
A backward sweep method for power flow solution in distribution networks 2010
پخش بار یک شبکه توزیع شعاعی با حضور D-STATCOM
سال ارائه:  2010       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کنترل گشتاور، فازی، موتور القایی Backward/forward method, Radial and meshed distribution networks, PV nodes, Power flow
 

 عنوان مقاله:
Power-Management Strategies for a Grid-Connected PV-FC Hybrid System
سال ارائه:  2010       نوع مقاله:IEEE     گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : سیستم هیبرید، فوتو ولتائیک Distributed generation, fuel cell, hybrid system, microgrid, photovoltaic, power management. 
 

عنوان مقاله:
پخش بار بهینه توان راکتیو با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات PSO
سال ارائه: -      نوع مقاله:-    گزارش فارسی: دارد
 

عنوان مقاله:
Permanent Magnet Synchronous Generator-Based Standalone Wind Energy Supply System
سال ارائه:  2011       نوع مقاله:   IEEE    گزارش فارسی: -
 

عنوان مقاله:
Modeling and simulation of reverse power relay for generator protection
مدل سازی و شبیه سازی رله قدرت معکوس برای حفاظت ژنراتور
سال ارائه:  2012       نوع مقاله:IEEE    گزارش فارسی: دارد
 

عنوان مقاله:
Dynamic equivalents for calculation of power system restoration
 
سال ارائه:  2012       نوع مقاله:ژورنال   گزارش فارسی: دارد
کلید واژه :
Artificial Neural Networks (ANN)
 
 
 
عنوان مقاله:
Modified Dynamic Phasor Estimation Algorithm for the Transient Signals of Distributed Generators
 
سال ارائه:  2013       نوع مقاله:IEEE   گزارش فارسی: دارد
کلید واژه :
Distributed generators, modified dynamic phasor,phasor estimation, time-variant fault current
 
 
ک
عنوان مقاله:
Battery Energy Storage Station (BESS)-Based Smoothing Control of Photovoltaic (PV) and Wind Power Generation Fluctuations
سال ارائه:  2013       نوع مقاله: IEEE                 گزارش فارسی: دارد کلید واژه :
Adaptive smoothing control, battery energy storage station (BESS), solar power generation, state of charge (SOC), wind power generation.
 

عنوان مقاله:
DFIG-Based Wind Power Conversion With Grid Power Leveling for Reduced Gusts
سال ارائه:  2012       نوع مقاله: IEEE                 گزارش فارسی: دارد
کلید واژه :Battery energy storage system (BESS), doubly fed induction generator (DFIG), grid power leveling, vector control, wind energy conversion system (WECS)
 

عنوان مقاله:
Direct Active and Reactive Power Control of DFIG for Wind Energy Generation
سال ارائه:  2006       نوع مقاله: TRANSACTIONS   گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کنترل توان، کنترل گشتاور، تبدیل ولتاژ، بردار ولتاژ، دو ﺳﻮ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدی
Direct power control (DPC), doubly fed induction generator (DFIG), direct torque control, voltage source converter, voltage vector
 
عنوان اصلی مقاله :
 A New Method for Islanding Detection of Inverter-Based Distributed Generation Using DC-Link Voltage Control
روش جدیدی برای تشخیص حالت جزیره ای در یک DG همراه اینورتر با کمک کنترل ولتاژ لینکDC
سال ارائه:  2011       نوع مقاله:IEEE        گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:Distributed generation (DG), islanding, nondetection zone (NDZ), voltage-source inverter
 

عنوان مقاله:
An improved soft switched PWM interleaved boost AC–DC converter
 
سال ارائه:  2011       نوع مقاله: Elzevier   گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:Interleaved boost,Soft switching ,Zero-voltage-transition ,Power factor correction
 

عنوان اصلی مقاله :
Control of a Multiple Source Microgrid With Built-in Islanding Detection and Current Limiting
سال ارائه:  2012       نوع مقاله:IEEE        گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:Autonomous, control, inverter, islanding, microgrid, voltage-sourced converter (VSC)
 

عنوان اصلی مقاله :
Eddy-Current Loss Modeling for a Form-Wound Induction Motor Using Circuit Model
مدلسازی تلفات جریان گردابی برای یک موتور القایی با هسته Form با استفاده از مدار معادل
سال ارائه:  2012       نوع مقاله:IEEE        گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:Eddy-Current , equivalent circuit, parameter estimation, skin effect
 

عنوان اصلی مقاله :
Hybrid fuel cell based Distributed Generation system for the Mitigation of voltage sag
 
سال ارائه:  2013       نوع مقاله:ژورنال        گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:Control, energy storage, fuel cell (FC), hybrid وsystem, smart grid, voltage sag
 

عنوان اصلی مقاله :
Influence of Mode of Operation of the SSSC on the Small Disturbance and Transient Stability of a Radial Power System
 
سال ارائه:  2005       نوع مقاله:IEEE        گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:Constant quadrature voltage mode, constant reactance mode, damping power, static synchronous series compensator (SSSC), synchronizing power, transient stability limit
 

عنوان اصلی مقاله :
Learning improvement by using Matlab simulator in advanced electrical machinery laboratory
تعیین پارامترهای موتور القایی با استفاده از روش RLS
سال ارائه:  2010       نوع مقاله:ScienceDirect        گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:Learning Induction Machine (IM) Drive, Education of Composite Model Flux Observer,Estimation angle of the rotor flux space vector words
 

عنوان اصلی مقاله :
Impact of FACTS controllers on the stability of power systems connected with doubly fed induction generators
اثر کنترل کننده های FACTS بر روی پایداری سیستم‌های توان متصل با مولدهای القایی با تغذیه مضاعف
 تمام بلوک های بلوک های استاندارد استفاده شده در نرم افزار متلب می باشند
 
سال ارائه:  2011       نوع مقاله:Elsevier        گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:Wind energy conversion systems ,Doubly fed induction generators ,Flexible alternating ,current transmission ,systems ,Rotor angle stability ,Rotor speed stability
 
 

عنوان اصلی مقاله :
A Multivariable Design Methodology for Voltage Control of a Single-DG-Unit Microgrid
سال ارائه:  2013       نوع مقاله :IEEE      گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:Convex optimization, digital multivariable control, distributed generation, islanded mode, loop shaping, microgrid, voltage regulation, voltage source converter
 

عنوان اصلی مقاله :
Investigation on the Ripple Voltage and the Stability of SR Buck Converters With High Output Current and Low Output Voltage
 
بررسی ولتاژ موجک (ریپل) و ثبات مبدل های SR BUCK با جریان خروجی بالا و ولتاژ خروجی پایین
سال ارائه:  2010       نوع مقاله :IEEE      گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:Ripple ratio, stability, synchronous rectifier (SR), voltage regulator
 

عنوان اصلی مقاله :
Reliability/cost evaluation of a wind power delivery system
سال ارائه:  2010       نوع مقاله :Elsevier      گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:Wind power, Delivery system, Reliability, Cost ,Planning
 

عنوان مقاله:
A fuzzy logic supervisor for active and reactive power control of a variable speed wind energy conversion system associated to a flywheel storage system
سال ارائه:  2009         نوع مقاله: ELsevier     گزارش فارسی: دارد
 
 
کلید واژه:WECS, DFIG, Flywheel Energy Storage System (FESS) ,Fuzzy logic supervisor ,Powers smoothing
 

عنوان مقاله:
TCSC Power Oscillation Damping and PSS Design Using Genetic Algorithm Modal Optimal Control
میرا کنندگی نوسان توان با TCSC و طراحی کنترل کننده بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک
سال ارائه:  2013       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کنترل بهینه، ژنتیک
GA, modal optimal control, power system stability, SMIB, TCSC
 

عنوان مقاله:
Frequency Stability for Distributed Generation Connected through Grid-Tie Inverter
سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: ندارد
کلید واژه:Distributed power generation, Power distribution, Power system stability, Power system control Inverters
 

عنوان مقاله:
SIMULATION OF CYCLOCONVERTER FED SPLIT PHASE INDUCTION MOTOR
 
سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:Cycloconverter, Split phase Induction Motor, MATLAB
 

عنوان مقاله:
SIMULATION OF D-STATCOM AND DVR IN POWER SYSTEMS
 
سال ارائه:  2007       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: ندارد
کلید واژه:D-Statcom, DVR, voltagedips, swells,interruption,power quality, VSC
 

عنوان مقاله:
Saturated Induction Machine Modelling Based on High Frequency Signal Injection
 
سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:Induction  Machine, Modelling,  Third  Harmonic, Signal Injection
 

عنوان مقاله:
Permanent Magnet Synchronous Motor with Linear Quadratic Speed Controller
 
سال ارائه:  2011       نوع مقاله: Elsevier                                     گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM), Linear Quadratic Regulator(LQR), PID controller, Simulink
 
 
ک
عنوان مقاله:
A review on the economic dispatch and risk management of the large-scale plug-in electric vehicles (PHEVs)-penetrated power systems
 بررسی آثار شارژ و دشارژ خودروهای هیبریدی بر شبکه نمونه
سال ارائه:  2011       نوع مقاله: Elsevier                                     گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:Plug-in hybrid electric vehicle (PHEV)و Economic dispatchو Joint scheduling وRisk management وElectric market
 

عنوان مقاله:
A MATLAB-Simulink-Based PV Module Model and Its Application Under Conditions of Nonuniform Irradiance
سال ارائه:  2012       نوع مقاله: IEEE                                     گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:MATLAB-Simulink, model, nonuniform irradiance, photovoltaic (PV) array
 
ک
عنوان مقاله:
A backward sweep method for power flow solution in distribution networks
سال ارائه:  2010       نوع مقاله: Elsevier                                     گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:درس بهره برداری، Backward/forward method, Radial and meshed distribution networks, PV nodes, Power flow
 

عنوان مقاله:
A T-Connected Transformer and Three-leg VSC Based DSTATCOM for Power Quality Improvement
ترانسفورماتور با اتصال T و DSTATCOM مبتنی بر VSC سه پایه‌ برای بهبود کیفیت توان
سال ارائه:  2008       نوع مقاله: IEEE                                     گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:جبرانساز استاتیک توزیع (DSTATCOM)، جبرانسازی جریان نوترال، بهبود کیفیت توان، ترانسفورماتور با اتصال T، مبدل منبع ولتاژ (VSC).Distribution static compensator (DSTATCOM), neutral current compensation, power quality improvement, T-connected transformer, voltage source converter (VSC)
 

عنوان مقاله:
Simulation of Correlated Wind Speed Data for Economic Dispatch Evaluation
سال ارائه:  2012       نوع مقاله: IEEE                                       گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : توزیع اقتصادی، باد، مونت کارلو
Correlation, economic dispatch, Monte Carlo simulation, Weibull distributions, wind power
 

عنوان مقاله:
Dynamic compensation of reactive power in Various Faults in Power System
جبران دینامیک توان راکتیو برای خطاهای مختلف در سیستم قدرت (statcom)
سال ارائه:  2012       نوع مقاله: JEEE                                       گزارش فارسی: دارد
کلید واژه :
STATCOM, Voltage Source Converter (VSC), Pulse-width Modulation (PWM), Single line to ground fault
 

عنوان مقاله:
A demand response based solution for LMP management in power markets
راه حل های پاسخ تقاضا مبتنی بر مدیریت LMP در بازارهای برق
سال ارائه:  2011       نوع مقاله: Elsevier                                       گزارش فارسی: دارد
کلید واژه :
Restructured power systems,Demand response (DR),Emergency demand response program,(EDRP),Local marginal pricing (LMP)
 

عنوان مقاله:
Power System Stability Improvement of Long Transmission Line System by Using Static Var Compensator (SVC
بهبود پایداری سیستم قدرت در سیستم خط انتقال بلند با استفاده از  جبران کننده استاتیکی وار (SVC)
سال ارائه:  2013       نوع مقاله: Journal                                       گزارش فارسی: دارد
کلید واژه :
FACTS, long transmission line, MATLAB, SVC, power system stability, three phase fault.
 

عنوان مقاله:
Harmonic Analysis in a Power System with Wind Generation
سال ارائه:  2006       نوع مقاله: IEEE                                       گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : تجزیه و تحلیل هارمونیک
Harmonics modeling, power system harmonics,summation of harmonics, wind turbines
 

عنوان مقاله:
Large-Scale Real-Time Simulation of Wind Power Plants into Hydro-Québec Power System
سال ارائه:  2008به بعد       نوع مقاله: journal                                       گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:
Wind generator, wind power plant, modeling, model validation, simulation, real-time simulation
 

عنوان مقاله:
P-Q Control Matrix Converter Based UPFC By Direct Power Control Method
ماتریس کنترل P-Q مبدل مبتنی بر UPFC با استفاده از روش کنترل توان مستقیم
سال ارائه:  2013        نوع مقاله: journal                                       گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:
 

عنوان اصلی مقاله :
 Design and Simulations of Solid Oxide Fuel Cell Power System using Three Phase Inverter for Grid
Applications
شبیه سازی سلول سوختی اکسید سیستم با استفاده از اینورتر سه فاز
سال ارائه:  2013       نوع مقاله:ژورنال        گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:
ELF-extremely low frequency, Amplifiers, loop antennas, magnetic field measurement, magnetometers
 

عنوان اصلی مقاله :
Implementation of Simulink in Protection of Transmission Lines
اجرای سیمولینک در حفاظت از خطوط انتقال
سال ارائه:  2012       نوع مقاله:ژورنال        گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:
ANN (Artificial neural network), Simulink, High voltage transmission lines, Fault
 

عنوان اصلی مقاله :
Comparative Study of Speed Control of D.C. Motor Using PI, IP, and Fuzzy Controller
بررسی مقایسه ای کنترل سرعت موتور DC با استفاده از PI، IP، و کنترل فازی
—در این مقاله سعی شده است که سرعت موتور DC به سه صورت منطق فازی و PI وIP کنترل شود .برای این منظور ابتدا باید موتور DC مدل گردد و این دو کنترل روی آن اعمال گردد .
سال ارائه:  2013       نوع مقاله:ژورنال        گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:
Fuzzy logic controller (FLC) , Integral- Proportional (I-P) controller, Proportional-Integral (P-I) controller,
Speed control, DC Motor drive.
 

عنوان اصلی مقاله :
 Reliability Study of HV Substations Equipped With the Fault Current Limiter
سال ارائه:  2012       نوع مقاله:IEEE        گزارش فارسی: دارد
کلید واژه: قابلیت اطمینان
Terms—Failure mode and effect analysis (FMEA), fault current limiter (FCL), reliability evaluation,
substation configuration.
 

عنوان اصلی مقاله :
Reconfiguration of Power Distribution Systems Considering Reliability and Power Loss
پیکر بندی مجدد سیستم های توزیع با توجه به قابلیت اطمینان و تلفات توان
در این مقاله برای تغییر بهینه ی ساختار شبکه های توزیع، روشی بر اساس پارامترهای قابلیت
اطمینان و تلفات ارائه شده است.
سال ارائه:  2012       نوع مقاله:IEEE        گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:
Binary particle swarm optimization (BPSO), distribution system reconfiguration, minimal cut set, power loss, probabilistic reliability model.
 

عنوان اصلی مقاله :
Analysis and Simulation of a D-STATCOM for Voltage Quality Improvement
تجزیه و تحلیل و شبیه سازی D-STATCOM برای بهبود کیفیت ولتاژ
سال ارائه:  2011       نوع مقاله:journal        گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:
Power Quality, Energy Storage System (ESS), D-STATCOM, Voltage Flicker, Synchronous Reference Frame (SRF).


  • آخرین ویرایش:سه شنبه 19 بهمن 1395
نظرات()   
   
sky 777
دوشنبه 14 مرداد 1398 05:24 ق.ظ
Is it well-organized or lying in every single place?

Every daay I dreaded iin order tto contact them aboht quuestions or concerns I perhaps have encountered.
Thee point on the paranle is don't stop praying andd asking.
play8oy android download
یکشنبه 13 مرداد 1398 08:25 ب.ظ
Simply have prepared your thoughts wsll so you can easily put them into phrases
and words. A journal is alll abvout writing for your body.
These kind of are alll very funn aand exciting
moments during a pregnancy.
mega casino slot
یکشنبه 13 مرداد 1398 03:43 ب.ظ
Question him if he wants to links jointly with your site.
But they do not exactly what lies in each segment of the SEO service.
This is one traffic-generating technique you shouldn't miss.
joker123 casino
یکشنبه 13 مرداد 1398 01:59 ب.ظ
Strategy is really perplexing to persons but is proven to beneficial.
Kim subscribed with Associated Content in March of 2007.
This will be a good page keep a lock of hair on.
Mel
شنبه 12 مرداد 1398 02:04 ب.ظ
Greetings! Very useful advice in this particular post!
It's the little changes that make the biggest changes. Thanks
a lot for sharing!
Auvela en Farmacias
پنجشنبه 3 مرداد 1398 03:42 ب.ظ
Criticamos un poco la claridad en el sitio web del fabricante, porque el precio nada más se puede palpar cuando usted ha introducido todos los datos sobre usted.
lofasz
سه شنبه 25 تیر 1398 11:56 ب.ظ
If some one desires expert view concerning blogging and site-building then i propose him/her to visit
this website, Keep up the good work.
카지노사이트
جمعه 21 تیر 1398 01:32 ب.ظ
카지노
parkolas
جمعه 14 تیر 1398 05:00 ق.ظ
Great beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how can i subscribe for a blog web site?
The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea
gta 5 geld hack
سه شنبه 11 تیر 1398 01:46 ب.ظ
An impressive share! I've just forwarded this onto a co-worker who had been doing a little homework on this.

And he in fact ordered me breakfast because I stumbled upon it for him...

lol. So allow me to reword this.... Thank YOU for the meal!!
But yeah, thanks for spending time to discuss this matter here on your
web page.
바카라사이트
دوشنبه 27 خرداد 1398 07:07 ب.ظ
Heya! I just wanted to ask if you ever have any
problems with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of hard work
due to no backup. Do you have any solutions to prevent hackers?
바카라카지노CSA78.COM
دوشنبه 20 خرداد 1398 09:50 ق.ظ
CSA78.COM
온라인카지노
پنجشنبه 16 خرداد 1398 05:04 ب.ظ
online casino
카지노사이트
پنجشنبه 16 خرداد 1398 05:04 ب.ظ
zzy29.com
Online bingo caller script for sale
پنجشنبه 16 خرداد 1398 09:16 ق.ظ
Thanks for sharing your thoughts about bingo caller software.

Regards
바카라카지노CSA78.COM
چهارشنبه 15 خرداد 1398 12:13 ب.ظ
CSA78.COM
cnn
چهارشنبه 8 خرداد 1398 01:35 ب.ظ
I have read so many articles regarding the blogger lovers however this piece of writing is actually a fastidious article, keep it up.
download
چهارشنبه 1 خرداد 1398 06:19 ب.ظ
Heya! I'm at work surfing around your blog from my new
apple iphone! Just wanted to say I love reading your blog and look
forward to all your posts! Carry on the great work!
porn se
چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398 05:38 ب.ظ
Definitely believe that which you said. Your favorite justification seemed to be on the net the easiest thing to be aware of.
I say to you, I certainly get annoyed while people consider worries that they just do not know
about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the
whole thing without having side-effects , people could take a signal.
Will probably be back to get more. Thanks
jakie oc najtańsze
یکشنبه 15 اردیبهشت 1398 10:14 ق.ظ
Hello i am kavin, its my first time to commenting anyplace,
when i read this post i thought i could also create comment due to this sensible piece of writing.
HD Video Conferencing
شنبه 14 اردیبهشت 1398 03:12 ب.ظ
For most recent news you have to go to see the web and on web
I found this website as a finest web site for hottest updates.
lediga jobb
شنبه 7 اردیبهشت 1398 07:57 ق.ظ
This is really interesting, You are a very skilled blogger.

I've joined your rss feed and look forward to seeking more of your great post.
Also, I have shared your site in my social networks!
GTA 5 MONEY HACK
پنجشنبه 29 فروردین 1398 08:48 ق.ظ
I think everything typed made a great deal of sense.
But, what about this? suppose you were to
create a awesome title? I ain't suggesting your content isn't good.,
but suppose you added something that grabbed a person's attention?
I mean انجام پروژه های برنامه نویسی - لیست مقالات 6 is kinda plain. You
could look at Yahoo's front page and see how they create article headlines to grab viewers to open the links.
You might add a related video or a related pic or two to get readers interested about everything've got to say.
Just my opinion, it might make your posts a little livelier.
Visstidsanställning och vad som egentligen gäller
پنجشنبه 29 فروردین 1398 02:00 ق.ظ
Stunning quest there. What happened after? Good luck!
Download site
چهارشنبه 28 فروردین 1398 05:53 ب.ظ
Great blog here! Also your web site loads up very fast!
What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host?
I wish my web site loaded up as fast as yours lol
gta 5 money hack
چهارشنبه 28 فروردین 1398 04:31 ب.ظ
It's nearly impossible to find knowledgeable people about
this topic, but you seem like you know what you're talking about!
Thanks
sky777 apk
چهارشنبه 28 فروردین 1398 06:35 ق.ظ
It's a logical increase of doing keyword research and using specifics in our stories.
Always stay on topic and try not to ramble on the.
Make every sentence valuable and clear.
Low Voltage Cabling
پنجشنبه 22 فروردین 1398 10:49 ق.ظ
This piece of writing provides clear idea in support of the new people of blogging, that truly
how to do running a blog.
kokania.com
دوشنبه 12 فروردین 1398 02:13 ق.ظ
Hiya very cool website!! Guy .. Beautiful ..

Wonderful .. I will bookmark your site and take the feeds also?
I'm glad to seek out so many helpful information here within the publish, we want
develop extra techniques in this regard, thanks for sharing.
. . . . .
game online malaysia
جمعه 17 اسفند 1397 08:02 ب.ظ
Don't underestimate the time and learning curve with
own site builders. For the people in network marketing, this may Tom "Big Al" Schreiter". There are other ways as well that are perfect marketing site.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
آخرین پست ها

انجام پروژه پردازش تصویر با متلب MATLAB..........دوشنبه 12 فروردین 1398

انجام و آموزش حرفه ای پروژه های پردازش تصویر و هوش مصنوعی با پایتون ، متلب و لب ویو..........دوشنبه 12 فروردین 1398

انجام پروژه پردازش تصویر با MATLAB..........دوشنبه 12 فروردین 1398

انجام پروژه متلب | شبیه سازی با متلب | شبیه سازی مقاله .............دوشنبه 12 فروردین 1398

انجام پروژه های پردازش تصویر با متلب..........دوشنبه 12 فروردین 1398

انجام پروژه و پایان نامه برق کنترل و پردازش تصویر..........دوشنبه 12 فروردین 1398

انجام پروژه و شبیه سازی مقاله و پایان نامه با متلب..........دوشنبه 12 فروردین 1398

آموزش انجام پایان نامه matlab..........دوشنبه 12 فروردین 1398

پروژه پردازش تصویر با متلب،داده کاوی،شبکه های کامپیوتری،فازی،شبیه سازی،سمینار،شبکه عصبی،هوش مصنوعی..........دوشنبه 12 فروردین 1398

پروژه پیاده‌سازی الگوریتم‌های ژنتیک، شبکه عصبی مصنوعی، فازی و پردازش تصویر با MATLAB..........دوشنبه 12 فروردین 1398

آموزش انجام پروژه های دانشجویی مهندسی برق..........دوشنبه 12 فروردین 1398

پروژه پردازش تصویر با متلب،داده کاوی،شبکه های کامپیوتری،فازی،شبیه سازی،سمینار،شبکه عصبی،هوش مصنوعی..........دوشنبه 12 فروردین 1398

دانلود پروژه تشخیص پلاک خودرو ایرانی با پردازش تصویر در مطلب Matlab..........دوشنبه 12 فروردین 1398

پروژه پردازش تصویر با متلب ،داده کاوی ،فازی، شبیه..........دوشنبه 12 فروردین 1398

انجام پروژه های رپیدماینر و وکا و متلب..........دوشنبه 12 فروردین 1398

همه پستها